Regulamin

Regulamin korzystania z Narzędzia dostępnego na stronie www.wstronedojrzalosci.pl/panel

Niniejszy regulamin korzystania z Narzędzia dostępnego na stronie www.wstronedojrzalosci.pl, zwany dalej „Regulaminem”, określa zakres i warunki korzystania ze strony www.wstronedojrzalosci.pl/panel w celu zrealizowania zadania zleconego firmie Lechaa Consulting Sp. z o.o. przez Ministerstwo Zdrowia pn. „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Definicje

§ 1

Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Konto Użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z Narzędzia, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

2. Login – aktywny adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji.

3. Rejestracja – czynność dokonywana przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Narzędzia. Rejestracja obejmuje:

  • wpisanie prawidłowych i prawdziwych danych osobowych oraz informacji o Użytkowniku wymaganych przez system rejestrujący,
  • akceptację niniejszego regulaminu,
  • weryfikację danych osobowych przez Administratora lub Metodyka wojewódzkiego zakończone przesłaniem na wskazany adres e-mail informacji o zakończeniu Rejestracji.

4. Użytkownik – osoba, która w drodze Rejestracji uzyskała dostęp do jednego z trzech paneli:

  • Panel Szkoły – panel Szkoły kształcącej młodzież w szkole: branżowej I stopnia, liceum lub technikum.
  • Panel Tutora – panel osoby poświadczającej poniższe kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne, doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, umiejętność pracy z młodzieżą, odznaczanie się wysoką kulturą osobistą, poczucie komfortu przy omawianiu tematów wrażliwych, szanowanie wartości, zwyczajów i wierzeń innych osób oraz uwzględnianie praw rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami. Tutorzy przeprowadzają w Szkole zajęcia z edukacji zdrowotnej.
  • Panel Metodyka wojewódzkiego – panel osoby poświadczającej poniższe kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie pedagogiczne i doświadczenie w doradztwie metodycznym z zakresu realizacji zajęć z tematyki objętej konkursem, kontynuowanie kształcenia ustawicznego z zakresu realizacji zajęć z tematyki objętej konkursem, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla młodzieży, znajomość środowiska szkolnego, wykazywanie się wysoką kulturą osobistą, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Do każdego województwa przyporządkowany jest jeden Metodyk czuwający nad realizacją Zadania i udzielający merytorycznej pomocy Tutorom.

5. Administrator – podmiot będący właścicielem Narzędzia, czyli Lechaa Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-049), Al. Racławickie 33/26a, REGON 004182334, NIP 712-278-35-96, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000173751. Administrator ze swojego panelu zarządza wszystkimi Użytkownikami i czuwa nad prawidłowym przebiegiem Zadania.

6. Narzędzie – narzędzie informatyczne znajdujące się na stronie internetowej www.wstronedojrzalosci.pl/panel, które służy do zapisywania postępów pracy, ułatwia śledzenie wykonania Zadania Administratorowi, Metodykowi, Szkole i Tutorom oraz umożliwia korzystanie z udostępnionych materiałów.

7. Zadanie – realizacja projektu finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zleconego firmie Lechaa Consulting Sp. z o.o. przez Ministerstwo Zdrowia dot. przeprowadzanie zajęć z edukacji zdrowotnej dla młodzieży uczącej się w technikum, liceum lub szkole branżowej I stopnia do 31 grudnia 2018 r.

 


Zasady uzyskania dostępu do Narzędzia
§ 2

1. Narzędzie jest dostępne przez Internet i działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii.

2. Korzystanie z Narzędzia wymaga od Użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem (ADOBE READER, FLASH PLAYER. JAVA), niezbędnym do korzystania z materiałów zamieszczonych w Narzędziu.

3. W celu możliwości dostępu do Narzędzia, Użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.

4. Korzystając z Narzędzia, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie.

5. Administrator może odmówić dokonania Rejestracji osobie zapisującej się na panel Tutora w przypadku, gdy dane wpisane w formularzu nie poświadczają wymaganego doświadczenia lub są niewystarczające, by zakwalifikować daną osobę na Tutora.

 


Zasady użytkowania Narzędzia, zastrzeżenia
§ 3

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym podanych informacji oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Korzystanie z udostępnionych materiałów ogranicza się do posłużenia się nimi przez Tutora wyłącznie do prowadzenia zajęć z młodzieżą w Szkole opisanej w niniejszym regulaminie w celu realizacji zadania.

3. Użytkownik nie ma prawa kopiowania, przesyłania i rozpowszechniania udostępnionych mu w Narzędziu treści, a w szczególności umieszczania ich w innych serwisach internetowych oraz modyfikowania ich. Za każde jednorazowe naruszenie przepisów ustawy ochrony danych osobowych znajdujących się w Narzędziu, grozi kara w wysokości 1000 zł brutto.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do Narzędzia dla Użytkowników w przypadku korzystania z Narzędzia w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych osobom trzecim, wykorzystywania informacji znajdujących się w Narzędziu w sposób mogący spowodować szkodę dla poprawnej realizacji Zadania.

6. Użytkownika korzystającego z Narzędzia obowiązują zasady netykiety. Nieprzestrzeganie zasad obliguje Administratora do zablokowania konta Użytkownika. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów Narzędzia należy do Administratora.

7. Każdy zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym czasie poprosić o usunięcie konta, wysyłając administratorowi wiadomość e-mail o treści: „Proszę o usunięcie konta Użytkownika: [tu należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail]”. Wiadomość z prośbą o usunięcie konta powinna zostać wysłana na adres: wsd@lechaa.pl.

 


Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§ 4

1. Lechaa Consulting Sp. z o.o. ma prawo do dysponowania dostarczonymi na potrzeby wykonania przedmiotu umowy materiałami (scenariusze zajęć – prawa autorskie nabyte przez Ministerstwo Zdrowia), nie naruszają one niczyich praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).

2. Za wszelkie ewentualne naruszenia, w tym naruszenie dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osób trzecich, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Lechaa Consulting Sp. z o.o.

3. Lechaa Consulting Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych Użytkowników, udostępnionych w związku z korzystaniem z Narzędzia, gwarantuje ich prawidłową ochronę: stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Narzędzia. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami regulaminu – na podstawie zgody Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podejmowane jest w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji usługi.

5. Dane osobowe zgromadzone w Narzędziu mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Użytkownik zalogowany w panelu Tutora wyraża zgodę na przekazanie swoich danych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) w celu realizacji Zadania personelowi projektu, w tym Metodykowi wojewódzkiemu i Szkołom, w których będzie realizował zajęcia.

7. Zalogowana Szkoła wyraża zgodę na przekazanie danych Szkoły (imię i nazwisko dyrektora, pełna nazwa i adres szkoły, adres e-mail i telefon kontaktowy do szkoły) w celu realizacji Zadania personelowi projektu, w tym Metodykowi wojewódzkiemu i Tutorom, którzy zgłosili się do prowadzenia zajęć w Szkole.

8. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w Narzędziu, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tych danych. W przypadkach przewidzianych w ustawie, Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 


Pomoc techniczna
§ 5

1. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem Narzędzia na adres e-mail: wsd@lechaa.pl.

2. Administrator dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich faktycznego wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę.

 


Postanowienia końcowe
§ 6

1. Administrator może wprowadzać zmiany i ulepszenia w treści i samym Narzędziu bez konieczności informowania o tym Użytkownika. W związku z powyższym Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Narzędzia w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

4. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2017 roku.

Uwaga, konkurs dla uczniów i dla szkół! Zapraszamy do udziału! Więcej informacji w zakładce: Uwaga, konkurs!

Czcionka
Kontrast