Informacje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie nawiązanie współpracy

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Lechaa Consulting sp. z o.o.

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Lechaa Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 33 lok. 26a
Kontakt telefoniczny: 81 759 35 10
Adres e-mail: info@lechaa.pl

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę.

3. Stosownie do zapisu art. 22’ kodeksu pracy, dane osobowe i informacje przetwarzane z mocy ustawy, których podanie jest obowiązkowe, to:

a) imię (imiona) i nazwisko;
b) imiona rodziców;
c) data urodzenia;
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
e) wykształcenie;
f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

Podanie tych danych jest niezbędne do procesu rekrutacji.

4. Dodatkowe dane osobowe takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej przetwarzane mogą być jedynie po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.

8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie określonym umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych do celu realizacji obowiązków Administratora danych osobowych wynikających z czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, zlecenie lub innej umowy o współpracy. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom upoważnionym ustawowo.

9. Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji.

Informację otrzymałam/em

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

w zakresie danych osobowych

złożone na potrzeby rekrutacji w Lechaa Consulting sp. z o.o.

  1. Dane, których podanie jest obowiązkowe:
  1. Imię (imiona) i nazwisko………………………………………….
  1. Imiona rodziców ………………………………………………….
  1. Data urodzenia ………………………………………………….
  1. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

…………………………………………………………………………….

  1. Wykształcenie ……………………………..…………………………….
  1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe

…………………………………………………….

(data, podpis)

  1. Dane, których podanie nie jest obowiązkowe:
  1. Nr telefonu ……………………………………………………
  1. Adres poczty elektronicznej ………………………………………………….

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lechaa Consulting sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i zatrudnienia.

 

…………………………………………………….

(data, podpis)

 

 

 

Uwaga, konkurs dla uczniów i dla szkół! Zapraszamy do udziału! Więcej informacji w zakładce: Uwaga, konkurs!

Czcionka
Kontrast